Skip to content
Tradiso - diář pro živnostníky

 Podmínky užití aplikace Tradiso

Obchodní firma: Stexaco s.r.o.
Sídlo: Na Štěpnici 1253, 665 01 Rosice
IČO: 06356826
DIČ: CZ06356826 (plátce DPH)
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 101631 vedená u Krajského soudu v Brně
Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán: Ing. Michal Steuer, jednatel
Webová stránka: https://www.tradiso.cz
E-mail: info@tradiso.cz

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1     Tyto podmínky užití platí pro přístup do mobilní aplikace Tradiso pro operační systém Android od verze 4.2 (dále jen „Aplikace“), jejímž vlastníkem je shora jmenovaná obchodní korporace Tradiso s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).

1.2     Aplikace je ve smyslu autorského zákona autorským dílem, kdy majetková práva k dílu je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat výhradně Poskytovatel.

1.3     Poskytovatel prohlašuje, že je autorem Aplikace a že s užitím podle této smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.

1.4     Uživatelem Aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „Uživatel“).

1.5     Tyto podmínky užití upravují podmínky užívání Aplikace a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.

1.6     Poskytovatel uzavřením této smlouvy přenechá Uživateli oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci na dobu sjednanou na základě této smlouvy.

1.7     Poskytovatel uděluje Uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace.

1.8     Toto licenční ujednání upravuje užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace, kterými Poskytovatel nahradí nebo doplní původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.

1.9     Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci jakýmkoli způsobem, který by jakkoli narušoval práva Poskytovatele. Poskytovatel Aplikace si vyhrazuje veškerá práva, která Uživateli nebyla výslovně udělena.

1.10     Tato smlouva neuděluje Uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.

1.11     Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří toto Smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí Uživatel s tímto Smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.

2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

2.1     Poskytovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci pro zadávání dat, který slouží jako elektronický diář zejména pro živnostníky, jako jeho pomocník v podnikání. Aplikace poskytuje přiměřeně Uživateli elektronickou náhradu papírových poznámek o schůzkách, klientech, skladu a ceníku a zefektivňuje mu práci v těchto záznamech. Aplikace může přiměřeně Uživateli napomoci udržovat konzistentní cenovou politiku, aktuální a přehledný stav skladu a přehled v plánování času. Data jsou mu přístupná kdekoliv a kdykoliv a díky možnostem rychlého vyhledávání je Uživatel schopen velice pružně a efektivně reagovat na poptávky svých klientů či nových zákazníků.

2.2     Základní licence Aplikace obsahuje:

a)     nástroj pro správu a vedení agendy klientů, objednávek, služeb, zboží a skladu
b)     bezpečnostní a optimalizační aktualizace Software

2.3    Aplikace je poskytována ve dvou odlišných variantách, a to jako:

a)     Účet zdarma
kdy u každé agendy je počet položek limitován ne deset.
b)     Premium účet
kdy počet položek u jakékoliv z agend není počtem limitován.

2.4     Oprávnění užívat Účet zdarma Aplikace vzniká po zřízení uživatelského účtu registrací v Aplikaci.

2.5     Oprávnění užívat Premium účet Aplikace vzniká zřízením uživatelského účtu registrací v Aplikaci a uhrazením odměny na příslušné časové období, kterým je:

a)     měsíční předplatné
b)     čtvrtletní předplatné
c)     roční předplatné

2.6     Dále jsou Uživateli poskytovány související služby, jako je technická podpora Premium účtu prostřednictvím webového formuláře, formuláře v aplikaci a e-mailové odpovědi na dotazy ohledně obsluhy a provozu Aplikace.

2.7     Poskytovatel poskytuje návod k užívání Aplikace na shora uvedené webové stránce https://www.tradiso.cz.

3. OBJEDNÁVKA

3.1     Poskytovatel po registraci nebo aktivaci uživatelského účtu zašle Uživateli e-mailovou odpověď, v níž potvrdí přijetí registrace a aktivaci uživatelského účtu.

3.2     Poskytovatel po registraci nebo aktivaci Premium účtu zašle Uživateli e-mailovou odpověď, v níž potvrdí přijetí, registrace a aktivaci Premium účtu.

4. ODMĚNA

4.1     Při užívání Premium účtu přísluší Poskytovateli odměna specifikovaná níže.

4.2     Odměnou se rozumí cena označená, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.

a)     Základní cena činí 100,- Kč bez DPH za základní licenci na jeden měsíc užívání Prémium účtu Aplikace při měsíční platbě.
b)     Základní cena činí 255,- Kč bez DPH za základní licenci na tři měsíce užívání Prémium účtu Aplikace při čtvrtletní platbě.
c)     Základní cena činí 600,- Kč bez DPH za základní licenci na jeden rok užívání Prémium účtu Aplikace při roční platbě.

4.3     Poskytovatel je oprávněn Uživatelům udělovat slevy dle svého rozhodnutí.

4.4     Slevy se sčítají, a to případně až na 95 procent ceny tarifu, a následně se aplikují na základní cenu tarifu. Rozhodnutí o slevě je jednostranným rozhodnutím Poskytovatele.

4.5     Aplikaci může poskytovatel rozšířit o doplňující moduly, z nichž některé mohou být zpoplatněny.

4.6     Aplikaci je možno ve stejný okamžik aktivovat pouze v jednom zařízení.

4.7     Uhrazením ceny příslušného placeného tarifu pro dané období dle ceníku se účet uživatele využívajícího takový placený tarif pro toto období aktivuje.

4.8     Při nezaplacení prodloužení Premium účtu se varianta licence Aplikace automaticky změní na licenci Účet zdarma. V tomto případě může Uživatel editovat a mazat všechny položky bez omezení, přidávat nové položky může Uživatel jen v limitech omezení Účtu zdarma.

5. ZRUŠENÍ SLUŽBY PREMIUM ÚČET

5.1     Premium účet je aktivní po předplacenou dobu specifikovanou výše s možností prodloužení délky Premium účtu. Uživatel může svůj Premium účet kdykoliv zrušit oznámením Poskytovateli, avšak bez nároku na vrácení odměny za Premium účet nebo její část.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

6.1     Poskytovatel má povinnost zpřístupnit Aplikaci Uživateli a v elektronické podobě odeslat Uživateli daňový doklad, je-li mu hrazena odměna.

6.2     Poskytovatel je povinen uvádět celkovou cenu při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením Uživatelem.

6.3     Poskytovatel si vyhrazuje právo licenci Uživateli neprodloužit.

6.4     Poskytovatel si vyhrazuje právo licenci Uživateli odejmout v případě porušování licenční smlouvy ze strany Uživatele.

7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

7.1     Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci jen v souladu s pokyny uvedenými Poskytovatelem, není oprávněn zasahovat do zdrojového kódu ani se nijak pokoušet funkce Aplikace měnit, kopírovat či do nich jakkoliv zasahovat.

7.2     Uživatel Premium účtu se zavazuje poskytnout Poskytovateli shora specifikovanou odměnu.

8. UPLATNĚNÍ VADY

8.1     Uživatel Premium účtu má právo uplatnit reklamaci u Poskytovatele, a to i v jeho sídle nebo místě podnikání.

8.2     Takový Uživatel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci.

8.3     Takový Uživatel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva.

8.4     V případě, že Uživatel Aplikaci užívá v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

9. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1     Poskytovatel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Poskytovatel je povinen vydat Uživateli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude Uživatel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl Poskytovateli požadovanou potřebnou součinnost.

9.2     Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Poskytovatel povinen Uživateli písemně potvrdit.

9.3     Uživatel není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

9.4     V případě, že Uživatel  Aplikaci užívá v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí. V takovém případě platí, že lhůta pro vyřízení reklamace činí 6 měsíců.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1     Je-li reklamace Aplikace uznána za oprávněnou, má Uživatel, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Poskytovatel sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní software.

10.2     V případě, že Poskytovatel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Uživatel, nebo po dohodě s Poskytovatelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

10.3     Nedojde-li k dohodě mezi Poskytovatelem a Uživatelem, může se Uživatel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě Uživatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne Poskytovatel na webu české obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

10.4     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele.

10.5     Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.6     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.7     Poskytovatel je oprávněn k prodeji Aplikace na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.8     Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. SMLUVNÍ OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

11.1    Aplikace je v dostupné formě na webové stránce https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tradiso.tradisoapp, a její informační výstupy mají pouze informativní charakter. Poskytovatel nijak nezodpovídá za případné vzniklé škody, ekonomického či jiného charakteru, které Uživateli mohou vzniknout v průběhu času.

11.2     Pokud Uživatel jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání, potom je nárok na náhradu škody, která by případně mohla z této smlouvy Uživateli vzniknout, limitován Poskytovatelem na výši uhrazené odměny za užívání Aplikace.

12. SMLUVNÍ POKUTA

12.1     Při porušení článku 7.1 této smlouvy je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli pokutu ve výši 100 000,- Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti.

12.2     Pro shora uvedené smluvní pokuty platí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost porušitele k náhradě škody, kterou je porušitel povinen uhradit vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

12.3     Uplatnění smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti rovněž nevylučuje právo Poskytovatele odstoupit od smlouvy.

12.4     Jakákoliv platba přijatá jednou ze smluvních stran se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost).

12.5     Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1     Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří toto Smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí Uživatel s tímto Smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.

13.2     Tato Smluvní ujednání platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele (https://www.tradiso.cz/podminky-uziti/), v den zřízení účtu Uživatele u Poskytovatele, resp. v den zřízením Premium účtu.

13.3     Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a občanským zákoníkem v platném a účinném znění.

13.4     Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu, zánikem Uživatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.

13.5     Je-li některá část tohoto Smluvního ujednání neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání tohoto Smluvního ujednání, smluvní vztahy tímto Smluvním ujednáním neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.

13.6     Toto Smluvní ujednání může být Poskytovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Smluvního ujednání na webových stránkách https://www.tradiso.cz a zasláním zprávy s oznámením na uživatelský účet prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím emailu na registrovanou emailovou adresu.

13.7     Uživatel má právo takovou změnu Smluvního ujednání písemně odmítnout a svůj uživatelský účet zrušit ke konci měsíce, ve kterém již uhradil odměnu za Premium účet. V opačném případě se má se za to, že Uživatel s novým Smluvním ujednáním souhlasí.

13.8     Podle takto změněného Smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového Smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního Smluvního ujednání.

13.9     Smluvní ujednání je zveřejněno na webových stránkách Poskytovatele https://www.tradiso.cz a v tištěné podobě je k dispozici na adrese sídla Poskytovatele.

13.10     Smluvní ujednání je platné od 20. 3. 2018

V Rosicích dne 20.10.2023

Stexaco s.r.o.
Ing. Michal Steuer, jednatel

Back To Top